DSLearnig
Екип
гл. ас. д-р Валентина Спасова Дянкова
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
ФМИ, к. Компютърна информатика
                 valentina.dyankova@gmail.com
д-р Милко Иванов Янков
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
milkoyankov@gmail.com
Десислава Марангозова
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
desislava.marangozova@gmail.com